Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Ochrana osobných údajov

Ak prostredníctvom našej internetovej stránky dobrovoľne zdieľate svoje osobné údaje, znamená to, že súhlasíte s touto politikou o zachovávaní mlčanlivosti a jej podmienkami. Naša internetová stránka nezhromažďuje osobné údaje osôb, ktoré ju navštívili, okrem tých informácií, ktoré na nej dobrovoľne uvádzajú.

Naša spoločnosť dbá na ochranu osobných údajov užívateľov. Zavedené sú bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov. Vykonávajú sa kontroly uplatňovania týchto zákonov a predpisov. V rámci našej politiky o zachovávaní mlčanlivosti sa osobné údaje (meno, emailová adresa, firemná a súkromná adresa, telefónne číslo atď.), ktoré užívatelia uviedli na našej internetovej stránke, neposkytujú tretím stranám ani nepredávajú, neprenajímajú ani iným spôsobom nepoužívajú. K vašim údajom majú prístup iba oprávnené osoby, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu, zmene či zneužitiu týchto údajov. Navyše naši zamestnanci a inštitúcie, s ktorými spolupracujeme, sú voči nám zaviazaní konať v súlade s politikou o zachovávaní mlčanlivosti.

Získané osobné údaje sú prepojené a obmedzené na účel ich spracovávania. Doba ich uchovávania je v súlade s ustanoveniami príslušného zákona pre účely ich spracovávania. Po skončení tejto doby sa vaše osobné údaje vymažú, zlikvidujú alebo anonymizujú.

Tieto ustanovenia o zachovávaní mlčanlivosti sa nevzťahujú na externé internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom odkazov uvedených na našich internetových stránkach. Z toho dôvodu vám odporúčame preštudovať si informácie o ochrane osobných údajov uvedené na týchto externých stránkach skôr, ako na nich svoje osobné údaje uvediete. Okrem toho vám odporúčame pre účely vašej bezpečnosti nezdieľať s inými osobami vaše užívateľské meno a heslo, ktoré používate na našej internetovej stránke.

Vaše osobné informácie, ktoré dobrovoľne uvádzate, sa budú používať na nasledovné účely:

 • Posudzovanie reklamácií, žiadostí a sťažností
 • Vyvíjanie a dodávanie produktov alebo služieb požadovaných užívateľom alebo riešenie problémov súvisiacich s ponúkanými službami a nástrojmi
 • Informovanie užívateľov, oznamovanie kampaní
 • Vytvorenie užívateľských profilov pre účely použitia v rámci štruktúry našej spoločnosti
 • Dodávanie zakúpeného tovaru a/alebo odmien
 • Posudzovanie žiadostí v procese náboru nových zamestnancov

Naša spoločnosť je oprávnená poskytnúť/zdieľať údaje o užívateľovi iba v nasledujúcich prípadoch:

 • Spoločnosť získa súhlas s poskytovaním údajov užívateľa
 • Súdny príkaz, nariadenie administratívneho orgánu alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych postupov
 • Zaznamenávanie údajov pre účely prieskumu, plánovania a štatistiky alebo podobné účely poskytnutím údajov pre oficiálne štatistiky v anonymnej forme
 • Potreba osobných údajov v rámci preventívnych, ochranných a informačných činností, realizovaných štátnymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sú zo zákona oprávnené zabezpečovať národnú obranu, národnú bezpečnosť, verejný poriadok alebo hospodársku bezpečnosť a ktoré sa pre tieto účely zaznamenávajú

Užívatelia sa môžu, v súlade s ich právami, v našej spoločnosti dopytovať v nasledujúcich prípadoch:

 • Požiadať o informácie o tom, či sa ich osobné údaje používajú, a ak áno, na aké účely
 • Požiadať o opravu nesprávnych alebo chybne nahratých údajov
 • Požiadať o vymazanie ich osobných údajov
 • Požiadať o informácie o tretích stranách, ktorým sa ich osobné údaje poskytujú, či už domácim alebo zahraničným
 • Požiadať o náhradu škody v prípade ujmy spôsobenej zaznamenávaním ich osobných údajov