Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Podmienky používania

​Vaším vstupom na webovú stránku alebo použitím akejkoľvek informácie z webovej stránky dávate súhlas s podmienkami používania tejto stránky. Naša spoločnosť má právo meniť a aktualizovať podmienky a ustanovenia v tomto právnom oznámení a celý obsah, vyjadrenia ako i informácie na webovej stránke, bez predchádzajúceho oznámenia.

Naša webová stránka a jej obsah je pripravený všeobecne pre informovanie. Žiadna zverejnená informácia na stránke nemá charakter nabádania k aktivitám a nemá za cieľ niekoho navádzať na vykonávanie činnosti.  Zodpovednosť za akékoľvek druhy rozhodnutí prijatých na základe informácií zo stránky zostávajú na samotných užívateľoch. Naša spoločnosť v žiadnom prípade nemôže byť zodpovedná za škody vzniknuté / vyplývajúce z informácií alebo operácií vykonávaných na základe informácií zverejnených na tejto stránke alebo z nemožnosti prístupu na stránku. V tomto rozsahu, finančné údaje a informácie o produktoch ponúkaných na webovej stránke majú iba informatívny charakter a nemajú žiaden obchodný účel alebo zámer. Rovnako tak spoločnosť môže zahŕňať na svojej stránke informácie z iných internetových stránok, ktoré považuje za spoľahlivé, ale nezaručuje správnosť a presnosť týchto informácií.

Z týchto dôvodov navrhujeme užívateľom, aby si potvrdili alebo nechali potvrdiť správnosť údajov, než začnú konať na základe informácií, názoru a obsahu získaného z tejto stránky. Ani spoločnosť, ani partneri spoločnosti, manažéri, zamestnanci ani ďalší ľudia v žiadnom prípade nenesú žiadnu zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z použitia obsahu webovej stránky.

V prípade, že vstúpite na iné stránky pomocou odkazov na našej webovej stránke, podmienky pre použitie týchto stránok vstupujú v platnosť a správnosť obsahu týchto webových stránok, ktorých odkazy sú uvedené, nie je v kompetencii našej spoločnosti a ani ho negarantujeme. Je úplne na návštevníkoch, či použijú tieto odkazy, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z prístupu alebo použitia príslušných serverov pomocou daného odkazu.

Všetky autorské práva a / alebo práva duševného vlastníctva značiek, log, znakov, obrazov, filmových záberov a podobných materiálov na našej webovej stránke sú majetkom našej spoločnosti a sú chránené v rámci zákona o duševnom vlastníctve číslo 5846 a ostatnými právnymi predpismi. Rozmnožovanie, distribúcia, nahrávanie, tlač a publikovanie spomínaných materiálov a ich používanie pre komerčné účely inými spôsobmi sú predmetom predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti. V prípade akéhokoľvek porušenia vlastníckych práv obsahov na našej webovej stránke, žiadame o konzultáciu s našou spoločnosťou.

S výnimkou žiadostí o zamestnanie, všetky ostatné písomnosti či dáta, otázky, pripomienky, podnety, a podobné materiály, ktoré nemajú charakter osobných údajov, a ktoré poskytujete akýmkoľvek spôsobom na tejto webovej stránke sa nepovažujú za dôverné a nie sú registrované. Všetky druhy stanovísk, grafických umeleckých diel, vynálezy, vývoj, návrhy alebo koncepty (včítane ale nie limitovane vývojom výrobkov, výrobou, reklamou a marketingom), ktoré na našej stránke poskytnete alebo zverejníte sa stávajú majetkom našej spoločnosti a môžu byť použité (vrátane, ale bez obmedzenia vo výrobe, zverejnené, prenesené, publikované a vyhlasované) komerčne alebo nekomerčne, bez nároku na odmenu resp. platbu pre vás alebo akúkoľvek inú osobu. Taktiež našej spoločnosti nevznikne žiadny záväzok ak dieťa mladšie ako 18 rokov poskytne informácie, bez toho aby  na to dostal/-a súhlas rodičov či opatrovníkov.

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v hardvéri počítača alebo na inom majetku v dôsledku vášho prístupu na tieto stránky alebo použitím týchto stránok, alebo sťahovaním akýchkoľvek informácií alebo dokumentov, vrátane akéhokoľvek zvuku, obrazu a písomností alebo akékoľvek poškodenie, ktoré môže byť spôsobené škodlivým softvérom napadnutím počítačových systémov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na tieto stránky alebo na akýkoľvek bod tejto stránky alebo akúkoľvek časť a to kedykoľvek a bez upozornenia.

Naša spoločnosť automaticky a anonymne zbiera údaje ako sú intenzita užívateľov, navštívené sekcie, odkliknuté časti a pod. počas toho ako užívateľ surfuje po stránke.  Tieto údaje sa používajú iba na stanovenie miery návštevnosti jednotlivých sekcií a oblastí. Osobné údaje návštevníkov sa nezbierajú. V prípadoch, keď sa použije technológia s názvom cookie pri určovaní návštevnosti stránky, kde sa zozbieravajú štatistické dáta rovnakým spôsobom na určenie miery návštevnosti a odkliknutých častí stránky toto nemá charakter súkromnej aplikácie.  Zámerom tejto technológie je zabezpečenie ľahkého prístupu užívateľov k obsahu sekcií, ktoré zvyčajne navštevujú v porovnaní s prvou návštevou stránky.  Je možné zmeniť nastavenie cookie vo vašom počítači. Avšak v tomto prípade nezaručujeme, že uvidíte správne plný obsah stránky a všetky jej súbory a náležitosti.