Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.

SK

Ľudia

Ako súčasť skupiny Şişecam je našou úlohou vytvoriť pre našich zamestnancov bezpečné a motivujúce pracovisko, aby sme dosiahli spoločne naše ciele a aby bol umožnený ďalší vývoj pre každého zamestnanca.

Našimi hlavnými cieľmi na splnenie tejto úlohy sú

  • Dodržiavanie všetkých národných a medzinárodných zákonov a noriem
  • Vývoj kultúry zdravia a bezpečnosti
  • Primerané a férové pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov

Jednou z našich hlavných podnikových hodnôt je rešpekt ku našim zamestnancom, ku spoločnosti a životnému prostrediu, v ktorom žijeme. Tento rešpekt sa prejavuje v našom vyznaní ku trvalej udržateľnosti, rovnako aj v kódexe správania skupiny Richard Fritz (Code of Conduct).

V skupine Richard Fritz podliehajú všetky aktivity nasledovným všeobecným zásadám. Od všetkých zamestnancov skupiny sa očakáva, že budú dodržiavať tieto zásady pri jednaní so zákazníkmi, kolegami, dodávateľmi, vlastníkmi podielov a ostatnými zainteresovanými osobami.

Vážnosť

Realizácia všetkých aktivít v skupine Richard Fritz sa uskutočňuje za starostlivého dodržiavania zásady vážnosti. Integrita a vážnosť stoja pri vzťahoch k zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, vlastníkom podielov a ostatným zainteresovaným osobám v popredí.

Transparentnosť

Skupina Richard Fritz sa stará o transparentnosť a otvorenosť vo vzťahoch ku zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, vlastníkom podielov a ostatným zainteresovaným osobám. Pri všetkých aktivitách sa obstarávajú jasné a korektné informácie kompletne a včas.

Objektívnosť

Podnik nediskriminuje zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, vlastníkov podielov a ostatné zainteresované osoby kvôli náboženstvu, jazyku, rodu, rase, vlasti a pôvodu, pohlaviu, postihnutiu, veku, rodinnému stavu ale politickým názorom. So všetkými zamestnancami skupiny sa jedná spravodlivo, rovnako a bez predsudkov.

Dôvernosť / Ochrana údajov

Ochrana dôverných údajov o zamestnancoch, zákazníkoch, dodávateľoch, vlastníkoch podielov a ostatných zainteresovaných osobách má veľký význam. Postupovanie týchto údajov tretím osobám nie je dovolené a nestrpí sa. Dôverné údaje smú používať iba oprávnené osoby      v rámci skupiny a na úžitok skupiny.

Compliance (dodržiavanie zákonov a predpisov)

Realizácia všetkých aktivít v rámci skupiny Richard Fritz sa uskutočňuje za starostlivého dodržiavania všetkých platných zákonov a predpisov. Všetky platné zákony a predpisy sa dodržiavajú primeraným spôsobom a presadzujú sa zodpovedajúce opatrenia pre ich dodržiavanie.

Na základe týchto zásad sú pre nás pri každodennej spolupráci dôležité nasledovné body:

  • Hľadanie spoločných riešení namiesto hromadenia problémov.
  • Preberanie zodpovednosti a získavanie na vážnosti v tejto súvislosti.
  • Sebakritické rozpoznanie urobených chýb a ich spoločné odstránenie.
  • Zdravý pragmatizmus namiesto myslenia po oddeleniach – ako vyriešime problém spoločne.
  • Vzájomné zaobchádzanie s plným rešpektom.
  • Efektívna práca. Žiadne obrovské debatné krúžky. Žiadne e-maily s veľkým rozdeľovníkom.
  • Proaktívne myslenie vopred a predvídanie slabých miest.